Kancelaria prawna

KANCELARIA PRAWNA

KANCELARIA PRAWNA

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK i FIRM

Wspieramy przedsiębiorców we wszystkich procesach związanych z funkcjonowaniem organizacji od jej powstania do likwidacji. Nasze działania obejmują między innymi:

 • sporządzanie projektów i udział w negocjacjach umów wspólników/akcjonariuszy (statuty, umowy, regulaminy),

 • obsługa procesu restrukturyzacji spółek,

 • reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spółek, a w szczególności: o wyłączenie wspólnika ze spółki, o zasądzenie od członka zarządu spółki z o.o. zobowiązań spółki, o uchylenie uchwały wspólników, o stwierdzenie nieważności uchwały,

 • przygotowywanie oraz doradztwo z zakresu umów gospodarczych,

 • doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem organów spółek oraz przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej,

 • zakładanie i przekształcanie spółek,

 • reprezentacja przedsiębiorców przed organami nadzoru w postępowaniach o uzyskanie zezwoleń, koncesji, licencji lub wpisów do rejestru,

 • obsługa relacji pomiędzy udziałowcami lub akcjonariuszami, w tym reprezentacja w zakresie sporów korporacyjnych,

 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania połączenia, podziału lub przekształcenia spółek handlowych oraz reprezentacji w toku postępowań o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • przygotowywanie i obsługa Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń,

 • obsługa prawna wszelkich transakcji na rynku nieruchomości,

 • windykacja należności.

SPRZEDAŻ - DUE DILIGENCE

FUZJE

WYCENY

PRZEJĘCIA

NEGOCJACJE

Jednym ze sposobów na szybki wzrost przychodów i udziałów w rynku jest przejęcie innej firmy lub podjęcie decyzji o połączeniu się z nią. Wspieramy właścicieli w procesie sprzedaży ich przedsiębiorstw.

 • Minimalizujemy ryzyko związane z niedostrzeganiem zagrożeń lub słabych stron związanych z poszczególnymi elementami transakcji.

 • Przeprowadzamy dokładne badania kondycji przedsiębiorstwa (due diligence), mającego być przedmiotem połączenia/przejęcia/sprzedaży, w ramach, którego dokonujemy szczegółowej analizy ksiąg handlowych oraz analizy prawnej i biznesowej firmy pod kątem ryzyka ewentualnych nieprawidłowości i identyfikacji ukrytych zagrożeń.

Na tej podstawie dokonujemy wyceny oraz rekomendujemy strukturę transakcji.

Prace związane z realizacją projektów fuzji, przejęć i sprzedaży firm obejmują:

 • analizę finansową przejmowanego, łączonego lub sprzedawanego przedsiębiorstwa (due diligence),

 • przygotowanie wyceny firmy przejmowanej,

 • opracowanie struktur prawno-finansowych związanych z przejęciem, połączeniem lub sprzedażą (we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi),

 • koordynację pracy partnerów zewnętrznych, niezbędnych Państwu do przeprowadzenia transakcji (audytorzy, prawnicy, specjaliści branżowi itp.),

 • przygotowanie rzetelnych argumentów do negocjacji oraz wsparcie w trakcie samych negocjacji.

PRAWO CYWILNE

Reprezentujemy i doradzamy klientom w sprawach:

 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy w sztuce lekarskiej,

 • o ochronę dóbr osobistych,

 • związanych z wykonaniem, niewykonaniem, nienależytym wykonaniem umów i zobowiązań,

 • dotyczących windykacji należności w postępowaniach sądowych w tym w postępowaniach upominawczych i nakazowych,

 • dotyczących nieruchomości i praw rzeczowych (zniesienie współwłasności nieruchomości, wydanie nieruchomości, zasiedzenie, służebności, ochrona posiadania),

 • tworzymy, opiniujemy i korygujemy umowy.

PRAWO SPADKOWE

Świadczymy profesjonalną pomoc w zakresie całego procesu spadkowego od złożenia do sądu wniosku o nabycie spadku po ostateczny podział.
Doradzamy w zakresie:

 • stwierdzenia nabycia spadku,

 • przeprowadzenia procedury podziału spadku,

 • opłacenia podatków od spadku,

 • zbycia spadku,

 • długów spadkowych.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ

Oferujemy wsparcie prawne pracodawcom i pracownikom w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy, sporów zbiorowych, jak i przy negocjacjach oraz konstruowaniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, układów zbiorowych pracy, umów zlecenia czy agencji. Nasza pomoc obejmuje:

 • przygotowywanie umów pracowniczych, w tym umów o pracę, umów o zachowanie poufności, umów o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie, o dzieło, agencyjnych), zakazów konkurencji w trakcie trwania i po zakończeniu stosunku pracy,

 • przygotowanie kontraktów menadżerskich,

 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz układów zbiorowych pracy,

 • analizę możliwości zwolnienia pracownika,

 • reprezentację firm w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy,

 • doradztwo i reprezentację pracowników w sporach z pracodawcami.

PRAWO BUDOWLANE

Doradzamy w zakresie:

 • doradztwa w zakresie postępowania administracyjnego niezbędnego do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń,

 • umów o prace budowlane oraz innych umów zawieranych w procesie budowlanym, w tym umów o prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne,

 • pomocy prawnej w przeprowadzeniu procesu budowlanego,

 • wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub w zakresie zmiany sposobu użytkowania.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego. Nasze usługi dotyczą:

 • porad prawnych,

 • sporządzania informacji i opinii prawnych ,

 • reprezentowania Klientów przed właściwymi organami postępowania administracyjnego, sądami administracyjnymi obu instancji.

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa zagospodarowania przestrzennego oraz podziału nieruchomości,

 • reprezentowanie przed organami administracyjnymi, w tym przed organami nadzoru budowlanego, organami architektoniczno-budowalnymi,

 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, procesu budowlanego,

 • prowadzenie postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

 • reprezentowanie w postępowaniach dotyczących aktualizowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania,

 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.