Zatrudnienie cudzoziemca – zezwolenie na pracę

Obywatele UE pracujący w Polsce nie mają obowiązku posiadania pozwolenia na pracę i, zgodnie z art. 39 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą być zatrudniani na takich samych zasadach, jak Polacy. Natomiast osoby spoza Unii muszą posiadać ważną wizę (lub inny dokument, który uprawnia je do pobytu na terytorium Polski) i mogą wykonywać tylko tę pracę, która została wskazana w zezwoleniu.

Oczywiście istnieje przy tym grupa cudzoziemców zwolniona z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę. Do tej grupy zaliczają się osoby, które:

- mają status uchodźcy,

- mają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce,

- posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem Polski,

- posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

- mają Kartę Polaka,

- są absolwentami polskiej szkoły ponadgimnazjalnej

- kontynuują stacjonarne studia wyższe.

Obowiązek złożenia wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca leży po stronie pracodawcy. Wniosek składa się w urzędzie wojewódzkim (właściwym dla siedziby pracodawcy) na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia. Wiąże się to z kosztami. Opłata za wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca wynosi 50 lub 100 zł w zależności od tego, czy wykonywanie pracy powierza się cudzoziemcowi na okres krótszy czy dłuższy niż 3 miesiące.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej