Utracona zaliczka, a koszty uzyskania przychodów

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

 Przykład:

Spółka z o.o. wpłaciła kontrahentowi zaliczkę na poczet zakupu towaru. Kontrahent okazał się nieuczciwy i ani nie wywiązał się z zamówienia, ani też nie zwrócił wpłaconej mu zaliczki. Czy wartość utraconej zaliczki spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Nie. Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Zgodnie z ogólną zasadą, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały z tych kosztów wyłączone na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. W praktyce przyjmuje się także, że wydatek – aby mógł zostać uznany za koszt podatkowy – musi m.in. mieć charakter ostateczny, definitywny.

Takiego charakteru nie ma zaliczka wpłacona na poczet zakupu towaru/usługi, gdyż zasadniczo do czasu wykonania umowy ma ona charakter zwrotny. W związku z tym przyjmuje się, że zaliczka w momencie jej wpłaty nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Odnosząc się natomiast do kosztowego rozliczenia omawianej zaliczki na skutek jej utraty, należy wziąć pod uwagę regulacje zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy o PDOP.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy.

Analogiczne regulacje zawarto w art. 23 ust. 1 pkt 54 ustawy o PDOF.

Zatem z ww. przepisu wprost wynika, że wartość wpłaconej zaliczki, utraconej w związku z niewykonaniem umowy, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.293.2017.1.AN, organ podatkowy, odnosząc się do stosowania ww. przepisu, wyjaśnił:

„(…) Wyłączenie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 56 updop dotyczy wartości poniesionych przez podatnika wydatków, które – przy założeniu zawarcia umowy w celu uzyskania przychodów, zachowania albo zabezpieczenia ich źródła albo w celu nabycia lub wytworzenia składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności – w przypadku wykonania umowy podlegałyby rozliczeniu dla celów podatkowych odpowiednio jako element kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami albo element kapitalizowany w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (rozliczany podatkowo poprzez odpisy amortyzacyjne lub jako koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia składnika majątku). Celem powołanego przepisu jest wyłączenie wartości tych wydatków (wartości dokonanych przedpłat/zaliczek/zadatków) z kategorii kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy umowa nie została wykonana, a przedpłaty te (zaliczki/zadatki) zostały przez podatnika utracone. (…)”

W interpretacji tej organ podatkowy stwierdził także, że w sytuacji, gdy podatnik podejmuje kroki prawne w celu odzyskania wpłaconej zaliczki, to nie można jeszcze mówić o stracie.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej