Nowe regulacje na NewConnect po 30 września 2013 r.

Ulegają zmianie zasady sporządzania raportów kwartalnych przez Emitentów ASO.

Zgodnie z § 3 pkt 3) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO  w zw. z § 6 ust. 3 Uchwały Nr 451/2013 Zarządu Giełdy z dnia 29 kwietnia 2013 r. raport kwartalny, sporządzony  po 30 września 2013 r.  zawiera co najmniej:

1) kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości, przy czym:

w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zawierać powinno co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych – w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi, w zależności od prowadzonej działalności w załączniku nr 1, 2 lub 3 do ustawy o rachunkowości,

w przypadku stosowania standardów uznawanych w skali międzynarodowej kwartalne sprawozdanie finansowe sporządza się co najmniej w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach,

2) informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,

3) zwięzłą charakterystykę istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki,

4) jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych – stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym,

5) w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji,

6) jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności,

7) opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji,

8) w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań,

9) informację o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu,

10) informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

 

 

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej