Nowe obowiązki pracodawców od 17 czerwca 2013 r.

Od 17 czerwca 2013 r. wejdą w życie zmiany dotyczące urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzona zostanie nowa instytucja – urlop rodzicielski, do skorzystania z której będą miały prawo zarówno matki, jak i ojcowie. Nowelizacja ta wprowadza też wiele nowych obowiązków dla pracodawców.

Po zmianie przepisów pracodawcy będą musieli prawidłowo ustalić przysługującą danemu pracownikowi długość urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Urlopów tych udziela bowiem pracodawca na wniosek pracownika i powinien zweryfikować, czy pracownik wystąpił o prawidłowy wymiar urlopu i zachował właściwy termin złożenia w tej sprawiewniosku. Po zmianach długość tego urlopu może wynosić 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i od 65 do 71 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci. Wymiar ten został osiągnięty dzięki wydłużeniu okresu dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) o 2 tygodnie i wprowadzeniu nowego urlopu – urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni.

Udzielanie przez pracodawcę urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Nowa ustawa przewiduje dwie możliwości skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego:

1) przez złożenie dwóch osobnych wniosków o te urlopy – każdego w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem się danego urlopu,

2) przez złożenie jednego wniosku o oba te urlopy – nie później niż 14 dni po porodzie.

Jeżeli terminy te nie zostały zachowane pracodawca może odmówićudzielaniapracownikowitych urlopów.

 

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej