Czy spółki z o.o. nie będą musiały posiadać kapitału zakładowego?

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje likwidację nakazu posiadania przez spółki minimalnego kapitału zakładowego jako funduszu startowego, chroniącego wypłacalność spółki. Proponuje się zastąpienie obligatoryjnego tworzenia i utrzymywania kapitału zakładowego obowiązkiem przeznaczenia części zysków na pokrywanie przyszłych strat. 

Ma to też zwiększyć atrakcyjność polskiej spółki z o.o. w dobie rosnącej konkurencji prawa spółek państw UE. To nie jedyne rozwiązania, mające chronić interes wierzycieli. Założenia proponują wprowadzenie nieznanego dotychczas mechanizmu – tzw. testu wypłacalności – mającego zabezpieczać interesy wierzycieli i zmniejszyć ryzyka kredytowe spółek z o.o.

Ponadto, obowiązuje już inna ustawa, która ma chronić interesy wierzycieli i przeciwdziałać zatorom płatniczym – ustawa z 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, wyznaczając ustawowo obowiązek naliczania odsetek od nieterminowych płatności.

Aktualności

Styczeń 17,2018

Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

czytaj więcej

Grudzień 16,2017

13 ważnych zmian w podatkach, które wejdą w życie od 2018 roku.

czytaj więcej