Ubezpieczenie członków rodziny

Ubezpieczenie członków rodziny

Możesz zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność, bezrobotny).

Jako członka rodziny możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego: 

 • swoje dziecko,  
 • dziecko męża lub żony,  
 • dziecko przysposobione,  
 • swojego wnuka,  
 • dziecko obce, dla którego jesteś opiekunem prawnym,  
 • dziecko obce, dla którego jesteś rodziną zastępczą lub które przebywa w Twoim rodzinnym domu dziecka,  
 • swojego męża lub swoją żonę, 
 • wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy mieszkają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek Twojej rodziny, dopóki nie skończy 18 lat. Jeśli uczy się dalej w szkole lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy Tobie, dopóki nie skończy 26 lat. Jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy Tobie bez ograniczenia wieku. 

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żadne z jego rodziców nie jest: 

 • objęte obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym,  
 • uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek, 
 • objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.