Ulga na powrót

Ulga na powrót

Zmiany wprowadzane w ramach Polskiego Ładu stawiają duży nacisk na ulgi dla podatników. Jedną z tych ulg jest tzw. „ulga na powrót”, której celem jest zachęcenie zagranicznych rezydentów podatkowych do przeniesienia do Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby, będące zagranicznymi rezydentami podatkowymi, na mocy wprowadzonych zmian, będą mieli możliwość skorzystania z ulgi, jeśli są zagranicznymi rezydentami przez okres, co najmniej trzech lat. Ustawodawca kieruje powyższe zmiany do osób:

– posiadających polskie obywatelstwo, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EOG, bądź Szwajcarii, lub

– zamieszkałych nieprzerwanie przez okres, co najmniej trzech lat w państwie członkowskim UE lub EOG, Szwajcarii, Australii, Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i Irlandii, lub

– zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, co najmniej pięciu lat kalendarzowych poprzedzających ostatnie trzy lata.

Konieczne będzie posiadanie zagranicznego certyfikatu rezydencji, bądź innego dowodu dokumentującego miejsce zamieszkania. Ma to na celu potwierdzenie rezydencji podatkowej dla celów podatkowych.

Ustawa wskazuje, iż zwolnieniu będą podlegać dochody ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz działalności gospodarczej, do kwoty 85 528 zł rocznie.

źródło fot. unsplash.com