Minimalny podatek dochodowy

Minimalny podatek dochodowy

Wraz z wprowadzeniem zmian w ustawie o podatku CIT, wprowadzony został nowy podatek dochodowy w wysokości 10% podstawy opodatkowania. Podatkiem tym objęci będą podatnicy CIT, którzy w roku podatkowym:

– ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe albo,

– wykazują dochód z działalności innej niż zyski kapitałowe nie więcej niż 1%.

Ustawodawca podkreśla, iż dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, nie będzie możliwości uwzględnienia wydatków (w tym odpisów amortyzacyjnych) na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych.

Ustawa przewiduje podmioty, które są wyłączone z podatku minimalnego. Należą do nich:

– podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących po tym roku podatkowym,

– przedsiębiorstwa finansowe,

– podatnicy, którzy wykazali 30% spadek przychodów w stosunku do przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym,

– podmioty, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji)w kapitale innej spółki oraz jednostek uczestnictwa w innych podmiotach,

– podmioty, wchodzące w skład grupy, co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział.

w kapitale zakładowym, akcyjnym lub kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres, a obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%.

Minimalny podatek dochodowy będzie obliczany rocznie i wpłacany na rachunek urzędu skarbowego w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego.

źródło fot. unslpash.com