Alternatywne spółki inwestycyjne

Alternatywne spółki inwestycyjne

Preferencje dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne.

Ustawa wprowadza możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada, co najmniej 5% udziałów (akcji). Warunkiem jest posiadanie takich udziałów przez okres, co najmniej 2 lat. Jednakże w roku podatkowym odliczenie nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.

Ustawodawca zaznacza, że prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy:

  • Osiągający dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali- stawką 17% i 32%.
  • Osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką.

W przypadku zbycia udziałów (akcji) przed okresem 24 miesięcy, od dnia nabycia, podatnik, który dokonał odliczenia jest obowiązany doliczyć odpowiednie kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub spółce kapitałowej.

W ramach dokonywanych zmian koniecznym było wprowadzenie korekty w ustawie CIT, która wykazuje, iż, obniżeniu uległa wartość procentowa posiadanych przez alternatywne spółki inwestycyjne udziałów
w zbywanej spółce z 10% na 5%. Dzięki tej zmianie alternatywne spółki inwestycyjne będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów, jeżeli przed zbyciem posiadać one będą nie mniej niż 5% udziałów przez wymagany okres – dwóch lat.

źródło fot. unslpash.com