Ulga dla podatnika zza granicy

Ulga dla podatnika zza granicy

Całkowicie nową regulacją wprowadzoną przez Ustawę jest regulacja dotycząca podatników osiedlających się w Polsce, którzy zmieniają rezydencję podatkową.

W dotychczasowo obowiązujących przepisach Ustawy PIT, osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, przychodów bez względu na miejsce położenia ich źródeł.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

– posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych,

– przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.


Ustawodawca na podstawie dodanego art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT wolne od podatku będą:

1.Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy.

2.Przychody z umów zlecenia zawartych z firmą.

3.Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskane przez podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku, czego podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Ulga wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i ma ona zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2021 roku oraz do przychodów, dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Przepisy ustawy wskazują, iż prawo do zwolnienia będzie przysługiwać podatnikowi przez 4 kolejno po sobie następujące lata podatkowe, a suma przychodów będzie objęta limitem rocznym, który będzie wynosił 85 528 zł.

źródło fot. unsplash.com