Dochody ze zbycia akcji

Dochody ze zbycia akcji

Dochody ze zbycia akcji nabytych w wyniku pierwszej oferty publicznej.

Ustawodawca do przepisów powszechnie obowiązujących wprowadza zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia akcji nabytych lub objętych w pierwszej ofercie publicznej przez podatnika lub jego spadkodawcę. Zwolnienie możliwe będzie w przypadku, gdy dochód ten zostanie uzyskany po upływie trzech lat licząc od dnia, w którym akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Zwolnienie to obejmuje również akcje nabyte w drodze spadku. Istotnym warunkiem jest, aby podatnik albo spadkodawca podatnika nie byli podmiotami powiązanymi w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji.

Wprowadzona zmiana, ma za zadanie zachęcać do inwestowania. Pośrednio celem jest również wspieranie spółek, które zdecydowały się na debiut na giełdzie papierów wartościowych.