Zmiany w skadce ZUS

Zmiany w skadce ZUS

Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obecnie w Polsce obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne, którego wysokość wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Składka ta jest miesięczna i niepodzielna.

Zmiany wprowadzone poprzez nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach „Polskiego Ładu” zakładają, że podstawą wymiaru składki będą rzeczywiste dochody przedsiębiorcy, bez możliwości uiszczania składki w stałej kwocie ryczałtowej.

W wyniku tej zmiany zarówno pracownicy jak i przedsiębiorcy będą płacić tę składkę według jednolitej stawki 9% od rzeczywistych dochodów. Ustawa zakłada, że podstawą wymiaru składki będzie dla osób opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych według skali podatkowej, zgodnie z art. 27 ustawy PIT, według 19% stawki podatku, zgodnie z art. 30c ustawy PIT i opłacających podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ustawy PIT).

Dla podatników rozliczających się liniowo składka zdrowotna wyniesie 4,9%, z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

Ustawodawca wskazuje, iż dochód za rok kalendarzowy, będzie ustalany, jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Treść ustawy wskazuje, iż roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie mogła być niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku. Ustawa przewiduje, iż podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.

Dla pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą, podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne, będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartalne roku poprzedniego, wraz z wypłatami z zysku.

Ustawa zakłada likwidację przepisów, które stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 % podstawy jej wymiaru. Wprowadzone zmiany i podwyższenie składki zdrowotnej nie będzie już podlegało odliczeniu od podatku.

Warto wskazać, iż przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą odprowadzać składkę zdrowotną liczoną, jako 9% od:

– 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS – dla przedsiębiorców, których dochód w ciągu roku nie przekracza 60 000 zł,

– 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS – dla przedsiębiorców, których dochód w ciągu roku przekroczy kwotę 60 000 zł i nie przekroczy kwoty 300 000 zł,

– 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS – dla przedsiębiorców, których dochód w ciągu roku przekracza kwotę 300 000 zł.

Ustawodawca poszerzył katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, dodając osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Konsekwencją tych zmian jest to, iż członkowie zarządu wynagradzani na podstawie uchwał zostaliby zobowiązani do odprowadzania 9% składki zdrowotnej, której podstawą wymiaru będzie wysokość wynagrodzenia pobieranego z tytułu wynagrodzenia.

źródło fot. pexels.com, Mikhail Nilov