Podatek dochodowy

Podatek dochodowy

Polski Ład zakłada podwyższenie „kwoty wolnej” od podatku do kwoty 30 000 zł dla podatników PIT obliczających podatek według skali podatkowej. Efektem tych zmian będzie zmniejszenie wysokości płaconego podatku lub całkowita jego likwidacja. Celem jest, aby podatek dochodowy stał się bardziej sprawiedliwy. Obciążać on będzie w większym stopniu, osoby najwięcej zarabiające od osób niżej uposażonych.

W związku z wprowadzonymi zmianami w kwocie wolnej od podatku koniecznym było dokonanie zmian w zakresie dostosowania przepisów dotyczących obliczania podatku przez podatników. Ustawa wskazuje, iż następuje podwyższenie progu dochodowego rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do którego zastosowanie ma 32% stawka podatku. 

Z 85 528 zł podwyższenie na kwotę 120 000 zł rocznego dochodu. Zmiana wskazuje, iż do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero po tym, aż nastąpi nadwyżka ponad tę kwotę – podatek będzie obliczany według stawki 32%. W intencji ustawodawcy, zmiana ta ma służyć ochronie tzw. „klasy średniej” przed nadmierną podwyżką klina podatkowego.

Przepisy szczególnie otaczają ochroną klasę średnią, a co za tym idzie zostaje wprowadzona „ulga dla klasy średniej”. Adresatami tegoż rozwiązania są podatnicy zatrudniani na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Prawo do niniejszej ulgi będą mieli podatnicy, których roczne przychody będą mieścić się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Przychody te podlegać będą opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, a także zostaną pomniejszone o zryczałtowane koszty kwotowe lub koszty faktycznie poniesione.  W kwocie tych przychodów będą uwzględniane przychody pomniejszone o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez pracowników – twórców praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Ulga polegać ma na obliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona jest od poziomu rocznych przychodów zatrudnionego, gdzie kwotą graniczną jest 102 588 zł.

W konsekwencji wysokość ulgi będzie uzależniona od wysokości rocznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy i będzie ustalana według dwóch odrębnych wzorów:

– dla niższych przychodów: (przychody z pracy x 6,68%) – 4 566 zł / 0,17

– dla wyższych przychodów: (przychody z pracy x 7,35%) + 9 829 zł / 0,17Niniejsza ulga będzie stosowana w rozliczeniu rocznym oraz przy obliczaniu zaliczek na podatek między innymi przez zakłady
pracy, jako płatników miesięcznych zaliczek na PIT. Ustawodawca przewiduje również możliwość stosowania ulgi dla pracowników, którzy sami są zobowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek.